Ze Świętym Mikołajem Tankujemy Taniej! (Zakończona)

2015-02-19 09:58:27

Regulamin

I. Postanowanie ogólne

 • Niniejszy regulamin ("Regulamin"), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Z ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM TANKUJEMY TANIEJ", ("Promocja".)
 • Organizatorem Promocji jest Miejskie Pzedsiębiorstwo Komunikacja - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000062034, NIP: 661-17-74-691, kapitał zakładowy 6.908.100,- zł ("Organizator").
 • Promocja przeprowadzona będzie na stacji paliw Organizatora usytuowanej na terenie bazy MPK Przy Al. Jana Pawła II 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Promocja obowiązywać będzie w dniu 06.12.2014r.
 • Uczestnik promocji tankując paliwo w dniu wskazanym w pkt. 4 otrzyma rabat za każdy litr tankowanego paliwa odpowiednio w wysokości: 0,06zł.
 • Celem promocji jest, promocja paliwa sprzedawanego na Stacji Paliw.
 • Promocja ma charakter otwarty i powszechny.

II. Warunki promocji

 • Warunkiem skorzystania z Promocji jest zatankowanie na Stacji Paliw Organizatora w dniu promocji nie mniej niż 15 litrów i nie więcej niż 100 litrów dowolnego rodzaju paliwa.
  Promocja obowiązuje tylko w chwili zakupu paliwa.
 • Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, dokonujące zakupu na Stacji Paliw, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c.
 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 • Promocja nie obowiązuje dla Firm, z którym Spółka posiada umowy stałe na tankowanie paliw z określonym w umowie rabatem.
 • Promocja nie łączy z innymi promocjami i rabatami udzielanymi na zakup paliwa. Warunkiem promocyjnego zakupu paliwa jest wyłącznie płatność gotówką na Stacji Organizatora.
 • Uczestnikowi Promocji nie przyszługuje roszczenia i wypłatę równowartości w pieniądzu rabatu, jak również roszczenia o zamianę rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
 • Data zakończenia Promocji - 06.12.2014r. godzina 24:00.

III. Reklamacje

 • Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem na kopercie „Promocja: ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM TANKUJEMY TANIEJ” podczas trwania Promocji oraz w okresie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji (liczy się data stempla pocztowego).
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, dane Uczestnika niezbędne do przesłania mu odpowiedzi oraz paragon z dokonanej transakcji. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres wskazany w zleceniu.

IV. Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem mpkostrowiec.com.pl, jak również poprzez wywieszenie na Stacji Paliw Organizatora oraz w siedzibie Spółki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, a także zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub organizacji Promocji nie mogą naruszać praw Uczestników Promocji nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji Promocji.
 • Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 • Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Copyright © 2006 - 2014 MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim